Archiwa autora: Kasia

kwadracik_do_kolka_na_strone-03

STÓŁ POWSZECHNY – miejscem aktywności lokalnej

Oddajemy Salę Warsztatową Stołu Powszechnego mieszkańcom!

Dla wszystkich, którzy szukają przestrzeni na działania sąsiedzkie, artystyczne, kulturalne, społeczne, na warsztaty, spotkania, pokazy, dyskusje – nasza sala warsztatowa dostępna jest co najmniej 24 godziny w miesiącu. Pamiętaj, że proponowana inicjatywa nie może być sprzeczna z ideami naszego miejsca, jakimi są promocja tolerancji, równości ze względu na pochodzenie, płeć, orientację seksualną, wyznawaną bądź niewyznawaną religię, przeciwdziałanie nienawiści i rasizmowi.

Jeśli chcesz skorzystać z naszej Sali Warsztatowej:

- sprawdź dostępność sali w kalendarzu on-line

- zapoznaj się z regulaminem korzystania z przestrzeni: regulamin – sala warsztatowa Stołu Powszechnego

- skontaktuj się z koordynatorką projektu pisząc na: a.borkowska@strefawolnoslowa.pl,  podaj swoje dane kontaktowe oraz napisz dwa słowa o rodzaju planowanego działania.

Po wcześniejszym kontakcie mailowym umówimy się na spotkanie, w czasie którego będzie można zobaczyć przestrzeń warsztatową oraz omówić zasady korzystania z niej.

Jeśli bardzo zależy Ci na organizacji wydarzenia/spotkania, a w kalendarzu nie znajdujesz odpowiadających Ci dat i godzin, skontaktuj się z nami, może uda się coś wymyślić i zorganizować Twoje działanie w pasującym Ci czasie.

Do zobaczenia!

adres:
Stół Powszechny w Teatrze Powszechnym w Warszawie
ul. Zamoyskiego 20

—————————————————————————————————————————————
Projekt współfinansowany ze środków m.st. Warszawy

logotyp_logotyp_na_prawa_czarny logo_kolor_700px

do-koleczka_3

NABÓR DO PROJEKTU TEATRALNEGO STREFY WOLNOSŁOWEJ!

NABÓR DO NOWEGO PROJEKTU TEATRALNEGO STREFY WOLNOSŁOWEJ

Wszystkich tych, którzy chcieliby spróbować swoich sił w interdyscyplinarnym działaniu artystycznym, a przy okazji nauczyć się polskiego (albo poprawić swoje zdolności komunikacyjne w tym języku), poznać nowych ludzi i nowe formy wyrazu poprzez sztukę – zapraszamy do udziału w nowym wielokulturowym projekcie Strefy WolnoSłowej.

Przez kilka najbliższych miesięcy w przestrzeni warsztatowej Stołu Powszechnego (w Teatrze Powszechnym im. Zygmunta Hubnera w Warszawie) uczestnicy i uczestniczki będą rozmawiać, improwizować, pisać, opowiadać, tańczyć, czytać, kręcić filmy, robić zdjęcia, tworzyć dźwięki, słuchać, przeprowadzać wywiady, gromadzić historie.

Wspólnie przygotują scenariusz, choreografię, muzykę i wizualizacje do przedstawienia, które będzie miało swoją premierę w czerwcu 2019 roku.

WARSZTATY TEATRALNE
czwartki, godz. 18.30-21.00 oraz weekendy:  23, 24 marca i 27, 28 kwietnia

Razem z zespołem Strefy WolnoSłowej pracujemy z przestrzenią, ciałem, głosem oraz słowem – piszemy, opowiadamy, improwizujemy za pomocą słowa i ruchu. Poznajemy możliwości sceniczne własne oraz pozostałych uczestników i uczestniczek po to, aby dobrze się czuć we wspólnym działaniu twórczym. Podejmujemy wyzwania podstawowych zadań aktorskich, gier i improwizacji teatralnych, dużo się ruszamy, tworzymy sceny i dramaturgię czerwcowego przedstawienia.

Warsztaty poprowadzą: Alicja Borkowska, Aleksandra Bożek-Muszyńska, Artur Pałyga, Dorota Papis, Katarzyna Stefanowicz.

WARSZTATY WIZUALNE
środy, godz. 18.30-20.30
Z artystką wizualną Marią Porzyc eksperymentujemy z animacją poklatkową i projekcjami wideo w teatrze, na scenie, z aktorami, w przestrzeni miejskiej, kręcimy krótkie formy dokumentalne, montujemy, rysujemy!

WARSZTATY MUZYCZNE
poniedziałki, godz. 19.00-21.00
Na zajęciach improwizujemy pod okiem saksofonisty Raya Dickat’ego i innych członków Warszawskiej Orkiestry Improwizowanej.
Używamy swojego głosu, odgłosów otaczającej przestrzeni miejskiej, instrumentów, ale i przedmiotów codziennego użytku, aby nauczyć się słuchać i tworzyć muzykę.
Przygotowujemy oprawę muzyczną do przedstawienia finałowego.

W razie pytań prosimy o kontakt: a.borkowska@strefawolnoslowa.pl , 602 256 775

Można zgłosić się do udziału w jednym bądź więcej rodzaju warsztatów.
Zgłoszenia: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-98YbQvPnMpRoBBt29CIjY70NfZi1av-HhToQQCScAxT7Gg/viewform

Wszystkie zajęcia są bezpłatne i odbywają się w sali warsztatowej Stołu Powszechnego.

Liczba miejsc ograniczona.

Informację o zakwalifikowaniu się na warsztaty prześlemy nie później niż 15 lutego.

Spotkanie informacyjne dla wszystkich grup:
18 lutego, godz. 19.00
Stół Powszechny
- przestrzeń warsztatowa Strefy WolnoSłowej w Teatrze Powszechnym im. Zygmunta Hubnera w Warszawie,
ul. Zamoyskiego 20.

Zajęcia ruszają 25 lutego 2019.
——————————————————————————————————————————————————————–

Warsztaty Azyl Warszawa odbywają się w ramach projektu „Stół Powszechny – miejsce spotkań twórczych” współfinansowanego przez m.st. Warszawa.

 

RU

набор на участие в новом театральном проекте Strefy WolnoSłowej

всех, кто бы хотел попробывать своих сил в междисциплинарной  творческой деятельности, а  кроме того научиться польскому языку (либо повысить свои коммуникативные компетенции), познакомиться с новыми людьми, а также узнать новые формы выражения через искусство – приглашаем взять участие в новом многокультурном проекте Strefy WolnoSłowej
В течениe нескольких ближайших месяцев в мастеркой Stołu Powszechnego (в театре Powszechnym im. Zygmunta Huberna в варшаве) участники и участницы будут разговаривать, импровизировать, писать, рассказывать, танцевать, читать, записывать фильмы, делать фотографии, создавать звуки, слушать, проводить интервью, собирать истории.

участники вместе создадут сценарий, хореографию, музыку и визуализацию к представлению, которого премъера будет в июне 2019 года.

театральные занатия
четверги, 18.30-21.00
а также выходные 23, 24 марта и 27, 28 апреля

вместе с командой Strefy WolnoSłowej работаем с пространством, телом, голосом и словом – пишем, рассказываем, импровизируем с помощью слов и движений. узнаём собственные сценические возможности а также других участников и участниц для того, чтобы хорошо чувстовать себя  во время общих творческих действий
справляемся с трудностями основных актёрских заданий, театральной игры и импровизации, много двигаемся, создаем сцены и драматургию июньского представления.
занятия проводят: Алиция Борковска, Александра Божек-Мушыньска, Артур Палыга, Дорота Папис, Катажына Стефанович.
Занятия развития навыков визуализации
Среды 18.30-20.30

с художницей-визуализатором Марией Порыч эксперементируем с плакатной анимацией  и видео-проекциями в театре, на сцене, с актёрами, в городский среде, записываем короткие документальные филмы, монтируем, рисуем.
занятия музыкалные
понедельники, 19.00-21.00

на занятиях импровизируем под руководством скасофониста Рая Диката и других участников Варшавского Оркестра Импровизации. Используем свой голос, звуки города, инструменты, а также предметы повседневного обихода чтобы научиться слушать и создавать музыку.
Создаём музыкальное сопровождение дла финального представления.
Взять участие  можнo в одном либо более занятиях.

Для участия https://goo.gl/forms/jY23DpIS92yNeeoz1
Все занятия бесплатные и проходят в мастерской Stołu Powszechnego.
Количество мест ограничено.

Информация о кандидатаха принятых на занятия будет доступна нe поздниее 15 февраля.
Информационная встреча для всех групп: 18 февраля, 19.00 Stoł Powszechny
мастерская Strefy WolnoSłowej в театре Powszechnym im. Zygmunta Huberna в варшаве ул. Замойского 20.

Занятия начинаются 25 февраля 2019

Занятия Azyl Warszawa проходят в рамах проекта „Stół Powszechny – место творческих встреч” частично сфинансирванного городом Варшава.

 

 

Fot. Filip Trzaskowski

„Uchodź!” w lutym w Teatrze Powszechnym

„Uchodź! Kurs uciekania dla początkujących”
6 i 7 lutego 2019 r.
godzina 19.30
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hubnera w Warszawie
ul. Zamoyskiego 20
Mała Scena

 

W mieszkaniu na warszawskiej Pradze trwa impreza z okazji 100-lecia niepodległości Polski. Organizowana dla Polaków przez grupę Irańczyków staje się okazją do przywołania wspomnień z czasów wojny, do refleksji nad tożsamością narodową, religią, do świętowania irańskiej gościnności dla 120 tysięcy polskich uchodźców w Iranie i dyskusji nad sensem samej ucieczki. Do przywołania duchów przyszłości i przeszłości. Będzie muzyka, będą pączki, poeci i tancerze.

Spektakl Strefy WolnoSłowej bazuje na biografiach i opowieściach Polaków – uchodźców w Iranie po II Wojnie Światowej. Wywiady z osobami, które razem z Armią Andersa pod koniec wojny uciekły z Sybiru na Bliski Wschód, stały się inspiracją do pracy w polsko-irańskiej grupie artystów. Pierwszy etap pracy odbył się pod koniec 2016 roku w Teatrze Powszechnym w Warszawie oraz w Teheranie i kontynuowany był w gronie artystów z Polski, Iranu oraz Irańczyków mieszkających w Warszawie. Opowieści Polaków o Iranie przeplatają się z obrazami współczesności. Stają się pretekstem do opowieści o styku dwóch kultur, o historycznej gościnności, jak również o współczesnej opresji państwa i religii.

Spektakl jest koprodukcją Strefy WolnoSłowej, Domu Spotkań z Historią i Teatru Powszechnego w Warszawie, został wyróżniony nagrodą jury na Festiwalu Prapremier w Bydgoszczy za „bezpretensjonalny dialog na temat polskości, jej mitów i kondycji, prowadzony z szacunkiem dla przeszłości i teraźniejszości”.

BILETY do nabycia w kasie Teatru Powszechnego bądź on-line:

http://www.powszechny.com/spektakle/uchodz-kurs-uciekania-dla-poczatkujacych,s1418.html?ref_page=controller,index,action,repertuar

OBYDWA POKAZY Z ANGIELSKIMI NAPISAMI

startup-grind2

Warsztaty kulinarne

17, 19 grudnia 2018
godz. 11.00-14.00

Plan B
aleja Wyzwolenia 18, Warszawa

„Słoik z…”

Zajęcia to dwa spotkania dla tej samej grupy. Na pierwszym każdy z uczestników zaprojektuje swój produkt spożywczy, który będzie można sprzedać w formie słoika z pyszną zawartością. Zastanowimy się wspólnie co możemy ugotować na następnych zajęciach. Jak wykorzystać potencjał przepisów znanych przez Uczestników w polskich zimowych realiach. Ustalimy jak opisać i jak najlepiej zaprezentować ten produkt, by zdobył jak najwyższą cenę w świątecznej aukcji. Na drugich zajęciach będziemy gotować – przygotujemy słoiki, oznaczymy je etykietami i zrobimy im zdjęcia.

Czego się nauczę, co wyniosę z zajęć?
Nauczysz się jak przygotować produkt do sprzedaży. Wspólnie policzymy ile miałby kosztować. Jak powinien wyglądać. Jak mógłby być dystrybuowany.

Dlaczego warto / dla kogo są te zajęcia
Zajęcia są przeznaczone dla osób, które lubią przygotowywać smaczne potrawy.

Co przynieść na zajęcia
Na zajęcia nie trzeba przynosić nic. Na miejscu będą potrzebne akcesoria i produkt spożywcze.

O prowadzonej
Misia Przeradzka to projektantka i kulturoznawczyni. W 2012 roku założyła z mamą i maleńkim budżetem firmę kateringową. Od tego czasu zrealizowały setki zamówień. Największa impreza którą udało im się obsłużyć kulinarnie zgromadziła 600 uczestników i trwała dwa dni. Pomimo lat pracy w gastronomii dalej uwielbia gotować i przyjmować gości. Prywatnie jest mamą małego Lwa, żoną Franka.

Zapraszamy na warsztat!

Zapisy: w.chinowska@strefawolnoslowa.pl

 

———————————————————————————————————–

Projekt współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej – Programu Kreatywna Europa w ramach projektu “Beyond Theater”. Ten projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

UE

PATRONI MEDIALNI:

loga patronow

46932832_1940199962732590_5068076166787629056_n

nagrania spotkań z cyklu Ludowa Historia Polski

LUDOWA HISTORIA POLSKI
czwartki, raz w miesiącu, godz. 19.00-21.00

Cykl wykładów i seminariów stawia sobie za cel odzyskanie pamięci o dziejach 90% populacji naszego kraju. Dlaczego zwracamy się ku przeszłości? Ponieważ historia jest dziś polem bitwy. W walce o obraz przeszłości decyduje się kształt teraźniejszości. Historia dostarcza legitymizacji jednym projektom politycznym, a odbiera prawomocność innym. Jest to jeden z powodów, dla których potrzebujemy ludowej historii Polski. Nie jedyny jednak. Obok konieczności przełamania monopolu nacjonalistycznej opowieści prawicy, który stał się filarem jej ideologicznej hegemonii, obok konieczności odzyskania historycznej prawdy (dostępnej w doświadczeniu podporządkowanych) jest jeszcze co najmniej jedna przyczyna. Otóż dziś bez odzyskania historii klas ludowych trudno sobie wyobrazić odbetonowanie teraźniejszości, a zarazem otwarcie jej na przyszłość. Projekt historii ludowej, który wyłania się z różnych przyczynków pojawiających się od jakiegoś czasu łączy w sobie funkcje tożsamościowe, poznawcze i utopijne. Odzyskuje wymazane doświadczenia, marzenia i walki, otwierając drogę do innej przyszłości. Jest z definicji wywrotowy, bo artykułuje się w epizodach podmiotowości wydartych panującym reżimom podporządkowania przez ich ofiary, w trwaniu oporu i pęknięciach wyrąbanych przez bunty i rebelie na gładkiej powierzchni dziejów oficjalnych.

W cyklu wykładów i seminariów interesować nas będą dzieje chłopów i robotników, ludzi luźnych i kobiet, różnych mniejszości i migrantów. Przyjrzymy się mniej lub bardziej znanym epizodom plebejskiego wdzierania się w sferę politycznej widzialności, jak w 1794, 1846 czy 1905 r. Inaczej opowiemy historię XX wieku, odzyskując pamięć o socjalistycznych wyspach innej niepodległości z jesieni 1918 i ludowych powstaniach z dwudziestolecia międzywojennego, a także o fabrycznych samorządach, parcelacjach pańskiej ziemi, oddolnej odbudowie i chłopskich migracjach do miast po 1945 r.

Prowadzenie: Przemysław Wielgosz – dziennikarz i publicysta, jest redaktorem naczelnym polskiego wydania miesięcznika Le monde diplomatique edycja polska oraz redaktorem naczelnym serii książkowych Biblioteka Le Monde diplomatique i Biblioteka alternatyw ekonomicznych.

 

nagranie spotkania inaugurującego – „Widmo” z 22.11.2018 r.:
https://soundcloud.com/user-470257825/ludowa-historia-polski-vol-1-22-listopada-2018-stol-powszechny

nagranie spotkania – „Bękarty pańszczyzny” z 6.12.2018 r.:
https://soundcloud.com/user-470257825/ludowa-historia-polski-vol-2-bekarty-panszczyzny?fbclid=IwAR09BmTzEN6qXGR2U7sPIubLkyqbTM5R9pZ9-NywNoH_52a7k5VH7Mq_17A

nagranie spotkania – „Służące do wszystkiego” z 17.01.2019 r.:
https://soundcloud.com/user-470257825/ludowa-historia-polski-vol3-sluzace-do-wszystkiego

 

——————————————————————————————————-
Spotkania współfinansowane przez m.st. Warszawa w ramach projektu „Stół Powszechny – miejsce spotkań twórczych”.

final_sasiedztwa_babelek-03

Finał projektu Sąsiedztwo – Granice Bliskości

SĄSIEDZTWO – GRANICE BLISKOŚCI 2018
instalacja performatywna
8 i 9 grudnia godz. 12.00-18.00
Stół Powszechny / Teatr Powszechny im. Zygmunta Hubnera w Warszawie
8 grudnia o 19.00 zapraszamy na prezentację projektu w sali warsztatowej Stołu Powszechnego

Adam Durjasz (HU) / Ivana Drenjanin (SRB) / Kseniya Homel (BY) / Pavlo Lukowy (UA) / Agnieszka Nasierowska (PL) / Mohammed Rezazadeh (IR) / Inga Shemaeva (RU) / Daniel Sadr (IR) / Michał Salwiński (PL) / Izabela Stolarska (PL) /  Ada Tymińska (PL) / Dorian Widawski (PL)

Sąsiedztwo – granice bliskości to zaproszenie młodych twórców o różnym pochodzeniu do artystycznej pracy z grupami migranckimi oraz refleksji nad tym, jaka jest nasza społeczna odpowiedzialność za bycie razem.
Poprzez zadawanie pytań o tożsamość kształtującą się na styku doświadczeń z kraju pochodzenia i przeżyć oraz obserwacji z życia w Polsce, twórcy performatywnej instalacji zbudują przestrzeń, w której wspólnie doświadczymy opartych o biografie interwencji artystycznych z pogranicza sztuk performatywnych i wizualnych. Przestrzeń, budowaną po to, by wyodrębnić ruchome miejsce na mapie wydarzeń artystycznych dziejących się w granicach mentalnych i terytorialnych polskości.
W ostatnich latach o granicach słyszymy wiele. W debatach publicznych, doniesieniach medialnych,  dokumentach państwowych i codziennych rozmowach wyznaczane są nowe podziały. Przekształcane i definiowane na nowo są pojęcia dające nam do tej pory względne poczucie bezpieczeństwa.
W obliczu tak radykalizujących się sądów rozpowszechnianych natychmiastowo przez media wśród masowego odbiorcy, liczni twórcy i twórczynie wykorzystują oswojone formy przekazu, ale poszukują też nowych narzędzi, jakie daje sztuka, by zadawać pytania i konstruować alternatywne odpowiedzi dotyczące współczesnej sfery publicznej. Pytają o to, kto i na jakich zasadach może w niej swobodnie funkcjonować, a komu i z jakich powodów odbiera się to prawo. Komentują wypowiedzi tych, którzy decydują o naszym współistnieniu i wzajemnym nastawieniu do siebie.
Naszą odpowiedzią jest doświadczenie Sąsiedztwa i jego granic bliskości: bycie razem w procesie i działaniu, wspólne budowanie doświadczeń intymnych na pograniczu tego co performatywno-artystyczne i dokumentalno-społeczne, tworzenie oparte o małe i osobiste gesty wrażliwości czy historie, a przede wszystkim badanie własnych i cudzych tożsamości oraz odkrywanie empatii względem tego, kto uobecnia się w naszym życiu, jako “inny”.

Swoją wiedzą i doświadczeniem w ramach Akademii Sąsiedztwa podzielili się: Alicja Borkowska / Karolina Kubik / Kris Łukomski / Marta Maliszewska / Michał Mioduszewski / Igor Stokfiszewski / Agnieszka Różyńska / Jaśmina Wójcik /

OPIS PRAC

KSENIA HOMEL / DANIEL SADR
I’mbalanced: czym jest dom?
Przestrzeń otwartej komunikacji, gdzie biorąc pod uwagę rozmaite perspektywy tworzymy połączenia pomiędzy różnorodnymi wizjami domu.

INGA SHEMAEVA / ADAM DURJASZ
Karta (nie) zapisana
O tłumaczeniu człowieka na język urzędowy i o tym, jak nie musi być.
Performerzy: Maksym Kuzmych, Roman Bulychew, Maksymilian Markariants

ADA TYMIŃSKA
Hortus clandestinus / Tajemniczy ogród
Wielkim słowom-hasłom z dyskursu publicznego przeciwstawiam obrazy migracji stworzone przez dzieci, które nie miały jeszcze okazji ubrać swoich myśli w „poważne”, „dorosłe” koncepcje. Opowieści małych migrantów i migrantek zestawiam z narracjami tych, którzy przybyli do dużych miast z małych miast i wsi.

MICHAŁ SALWIŃSKI
Praca Osobista / Instalacja dwukanałowa
Praca opowiada historię spotkania Polaka z Hindusem w miejscu ich wspólnej pracy tj. jednej z warszawskich restauracji. Opowiadana historia to wgląd w doświadczenie ich relacji. Twórca w osobistym przekazie opowiada o spotkaniu na terenie miasta.Oddaje miastu to, co od niego dostał.

IZABELA STOLARSKA
¿Nombre? Mujer
Analiza roli kobiety w środowisku zdominowanym przez mężczyzn. To próba skonfrontowania Widzów z ich własnym doświadczeniem i szansa na odkrycie wspólnego mianownika z osobami, od których odgradzają nas tysiące kilometrów. To w końcu czas na zastanowienie się – czy latynoski „macho” to naprawdę wymarzony typ mężczyzny.

IVANA DRENJANIN
Zmieniam 1 paszport na 6, 7…
Zdjęcia i historie ludzi z różnych krajów bałkańskich, które w przeszłości tworzyły jedno państwo. Niezależnie od pochodzenia i konfliktów mieszkańcy byłej Jugosławii mają podobne problemy, tęsknoty, marzenia.

DORIAN WIDAWSKI
przestrzeń miejska
Czy wybrane przez nas miejsce do życia i pracy jest najlepszym z możliwych? Co tracimy tworząc miasto, jak wiele pomijamy wymyślając wieś, gdzie docieramy wymykając się tym kategoriom?

MICHAŁ MOHAMMEDREZA REZAZADEH
Gdzie są moje buty?
Czuję się Polakiem, mówię po polsku, identyfikuję się z tym krajem. A ciągle pytają mnie, skąd jestem.
To film o tym, jak się z tym czuję.

——————————————————————————————————————————————————-

Projekt “Sąsiedztwo – granice bliskości” realizowany jest przez Strefę WolnoSłową oraz kuratorowany przez Agnieszkę Różyńską.

Partnerzy: Teatr Powszechny im. Zygmunta Hubnera w Warszawie, Scena Robocza – Centrum Rezydencji Teatralnej

Współfinansowany przez m.st. Warszawa.
ZNAK_PROMOCYJNY_FC_PL-01

 

45661482_1916467095105877_4064791464507342848_n

Kurs Oświetlenia Scenicznego

PL

KURS OŚWIETLENIA SCENICZNEGO dla początkujących / 24 i 25 listopada 2018, godz. 10.00-14.00 / Stół Powszechny

Kurs oświetlenia scenicznego ma na celu zainspirowanie osób niezwiązanych wcześniej z pracą technika sceny/oświetleniowca do zainteresowania się tymi zawodami. Uczestnicy będą mieli okazję poznać urządzenia wykorzystywane w oświetleniu scenicznym, z naciskiem na oświetlenie teatralne, będą mogli również zapoznać się z systemami sterującymi wykorzystywanymi na scenie oraz zrozumieć sposób komunikacji między człowiekiem a sprzętem.

Szkolenie będzie podzielone na dwie części. Pierwsza część będzie miała wymiar teoretyczny z elementami praktycznymi, w czasie którego zapoznamy się, między innymi, z tym, czym jest praca, technika oświetleniowca oraz co jest potrzebne aby rozpocząć pracę w tej branży, przy okazji rozbierzemy urządzenia wykorzystywane w pracy oświetleniowca na części pierwsze.

Druga część będzie miała wymiar praktyczny, zapoznamy się z wszystkimi scenami Teatru Powszechnego  oraz sprzętem używanym w trakcie pracy teatru. Będzie to możliwość poznania pracy na scenie od zaplecza.

Seminarium jest przeznaczone dla osób początkujących oraz nieposiadającymi doświadczenia w tego rodzaju pracy, w szczególności dla migrantów, uchodźców bądź osób w procedurze uchodźczej.

Prowadzenie:

Piotr Pieczyński – realizator oraz reżyser oświetlenia scenicznego, związany z Teatrem Powszechnym im. Zygmunta Hübnera w Warszawie. Prowadził szkolenia dotyczące artystycznych i technicznych możliwości jakie dają współczesne narzędzia oświetleniowe. Jako reżyser światła pracował przy produkcjach teatralnych: „Superspektakl” w reż. Justyny Sobczyk oraz Jakuba Skrzywanka, „Wściekłość” w reż. Mai Kleczewskiej (prezentowana na Biennale w Wenecji), spektaklach Strefy Wolnosłowej. Podczas pracy w roli głównego realizatora pracował z czołowymi, polskimi reżyserkami i reżyserami świateł: Jacqueline Sobiszewski, Arturem Sienickim, Bartoszem Nalazkiem, Agatą Skwarczyńską, Aleksandrem Prowalińskim.

Zgłoszenia: a.borkowska@strefawolnoslowa.pl, +48 602 256 775

 

RU

КУРС СЦЕНИЧЕСКОГО ОСВЕЩЕНИЯ для начинающих / 24 и 25 ноября 2018, 10:00 – 14:00 / Stół Powszechny

Курс сценического освещения предназначен для тех, кто ранее не работал в качестве техника сцены/осветителя и может быть заинтересован этими профессиями. Участники получат возможность ознакомиться с оборудованием используемым для освещения сцены, с акцентом на освещение в театре, а также с системами управления, используемыми на сцене и способами взаимодействия человека с оборудованием.

Обучение будет разделено на две части. Первая часть будет иметь теоретическое характер с практическими элементами, в течение которого участники узнают о том, что такое работа техника осветителя и что необходимо для начала работы в этой отрасли, а также как демонтировать оборудование, используемое в работе инженера по освещению на детали.

Вторая часть будет иметь практический характер, мы познакомимся со всеми сценами Teatrа Powszechnego и оборудованием, используемым во время работы. У Вас будет возможность узнать о работе на сцене изнутри. Семинар предназначен для начинающих, не имеющих опыта работы в этой сфере, особенно для мигрантов, беженцев или тех, кто проходит процедуру получения беженства.

Проведение занятий

Piotr Pieczyński – главный осветитель и режисер сценического освещения Teatr Powszechny.

Запись: a.borkowska@strefawolnoslowa.pl, +48 602 256 775

———————————————————————————————————————————————————————
Projekt współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej – Programu Kreatywna Europa w ramach projektu “Beyond Theater”. Ten projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

UE

PATRONI MEDIALNI:
loga patronow

okladka_do-koleczka

STÓŁ POWSZECHNY PROGRAM 2019

STÓŁ POWSZECHNY
program kawiarni i przestrzeni warsztatowej

Fundacji Strefa WolnoSłowa
w Teatrze Powszechnym im. Zygmunta Hubnera

2019 ROK
wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny

WTORKI

 • godz. 18.00
  Joga w Stole
  co tydzień
 • godz. 19.00
  Pisanie co wtorek
  co tydzień (8 stycznia – 30 lipca 2019 r.)

ŚRODY

 • godz. 12.00
  Gimnastyka z elementami tańca dla seniorek i seniorów
  co tydzień (9 stycznia- 24 kwietnia 2019 r.)
 • godz. 19.00-21.00
  Filozofia
  13 lutego, 27 lutego, 13 marca, 27 marca

CZWARTKI

 • godz. 19.00-21.00
  Ludowa Historia Polski
  20 lutego, 6 marca
 • godz. 19.00-21.00
  Mówienie/Improwizacje Słowne
  15 marca

SOBOTY

 • godz. 11.00-13.00
  Reportażowy Klub Książki
  daty ustalane na bieżąco przez grupę
 • godz. 19.00
  Slam
  23 lutego, 22 marca

 

OPISY WARSZTATÓW I SPOTKAŃ:

WTOREK

PISANIE CO WTOREK

Spotykamy się, żeby pisać i gadać o tym, co napisaliśmy/łyśmy. Piszemy o tym, co nas śmieszy, smuci, wkurza. O tym, co się dzieje wokół. Piszemy o naszych pragnieniach, lękach, żądaniach, fantazjach. Piszemy pojedynczo, w duetach, tercetach i grupach. Za każdym razem próbujemy sił w nowej formie. Często tworzymy teksty na podstawie pomysłów innych uczestników/czek.
Na spotkania można przychodzić ciągle, można przyjść tylko raz, można dołączyć później.

Moderator: Tomasz Gromadka

Zajęcia są wolne od przemocy seksistowskiej, rasistowskiej, klasistowskiej, LGBTQ-fobicznej, ale podczas zajęć bywa, że cytujemy w naszych tekstach te różne formy przemocy i je przetwarzamy, obśmiewamy.

ŚRODA

GIMNASTYKA Z ELEMENTAMI TAŃCA
dla seniorek i seniorów

Zapraszamy na gimnastykę dla osób starszych z elementami tańca choreo.

Gimnastyka oparta na metodzie Anne Burnell i Liesel Weiser, połączona z ćwiczeniami funkcjonalnymi, Low-impact Workout i własną praktyką ruchową. Zajęcia odbywają się na krzesłach, w pozycji siedzącej, na podłodze w pozycji pół-leżącej i na stojąco. Rozpoczynają się rozgrzewką, zawierającą elementy wizualizacji i ćwiczenia rozwijające świadomość ciała, główną część stanowi blok ćwiczeń wzmacniających i kończą rozciąganiem.

Prowadzenie: Łukasz Wójcicki, trener personalny, instruktor cross-treningu, Animal Flow oraz samoobrony i trener sportów walki w RKS Gwiazda. Tancerz i choreograf związany z fundacją Strefa WolnoSłowa, performer teatru Komuna/Warszawa. Uczeń Akademii Choreografii Eksperymentalnej „Centrum w ruchu” i fundacji „Burdąg”. Absolwent III Akademii Praktyk Teatralnych „Gardzienice”. Weganin

FILOZOFIA

Zainicjowane latem w Ogrodzie Powszechnym spotkania “Filozofia w Ogrodzie” odbywać się będą jesienią w Stole Powszechnym, gdzie pozostaną  miejscem dialogu filozofów i historyków filozofii z mieszkańcami. Cykl spotkań poświęcony jest najbardziej fundamentalnym problemom filozoficznym i egzystencjalnym, które wciąż pozostają uniwersalnymi wymiarami doświadczenia człowieka i stanowią dla niego wyzwanie. Dzielą się na dwie części – rozmowę Tomasza Stawiszyńskiego z zaproszonym gościem, gościnią oraz dyskusję z udziałem uczestników spotkania. Do tej pory rozmawialiśmy m.in. o ekologii, fizyce kwantowej, wierze, polskości, podświadomości.

Prowadzący:
Tomasz Stawiszyński – absolwent Instytutu Filozofii UW, eseista, publicysta, związany z radiem TOK FM, gdzie prowadzi audycje filozoficzne. Artykuły, wywiady i opowiadania publikował w wielu pismach i gazetach, obecnie pisze m.in. dla “Przekroku”. Autor książki „Potyczki z Freudem. Mity, pokusy i pułapki psychoterapii” (2013).

CZWARTEK

LUDOWA HISTORIA POLSKI

Cykl wykładów i seminariów stawia sobie za cel odzyskanie pamięci o dziejach 90% populacji naszego kraju. Dlaczego zwracamy się ku przeszłości? Ponieważ historia jest dziś polem bitwy. W walce o obraz przeszłości decyduje się kształt teraźniejszości. Historia dostarcza legitymizacji jednym projektom politycznym, a odbiera prawomocność innym. Jest to jeden z powodów, dla których potrzebujemy ludowej historii Polski. Nie jedyny jednak. Obok konieczności przełamania monopolu nacjonalistycznej opowieści prawicy, który stał się filarem jej ideologicznej hegemonii, obok konieczności odzyskania historycznej prawdy (dostępnej w doświadczeniu podporządkowanych) jest jeszcze co najmniej jedna przyczyna. Otóż dziś bez odzyskania historii klas ludowych trudno sobie wyobrazić odbetonowanie teraźniejszości, a zarazem otwarcie jej na przyszłość. Projekt historii ludowej, który wyłania się z różnych przyczynków pojawiających się od jakiegoś czasu łączy w sobie funkcje tożsamościowe, poznawcze i utopijne. Odzyskuje wymazane doświadczenia, marzenia i walki, otwierając drogę do innej przyszłości. Jest z definicji wywrotowy, bo artykułuje się w epizodach podmiotowości wydartych panującym reżimom podporządkowania przez ich ofiary, w trwaniu oporu i pęknięciach wyrąbanych przez bunty i rebelie na gładkiej powierzchni dziejów oficjalnych.

W cyklu wykładów i seminariów interesować nas będą dzieje chłopów i robotników, ludzi luźnych i kobiet, różnych mniejszości i migrantów. Przyjrzymy się mniej lub bardziej znanym epizodom plebejskiego wdzierania się w sferę politycznej widzialności, jak w 1794, 1846 czy 1905 r. Inaczej opowiemy historię XX wieku, odzyskując pamięć o socjalistycznych wyspach innej niepodległości z jesieni 1918 i ludowych powstaniach z dwudziestolecia międzywojennego, a także o fabrycznych samorządach, parcelacjach pańskiej ziemi, oddolnej odbudowie i chłopskich migracjach do miast po 1945 r.

Prowadzenie:
Przemysław Wielgosz – dziennikarz i publicysta, jest redaktorem naczelnym polskiego wydania miesięcznika Le monde diplomatique edycja polska oraz redaktorem naczelnym serii książkowych Biblioteka Le Monde diplomatique i Biblioteka alternatyw ekonomicznych.

MÓWIENIE / improwizacje słowne

Zapraszamy na nasz nowy cykl spotkań – na mówienie na siedząco, na leżąco, w ruchu. Będziemy improwizować słownie na styku naszej prywatności i relacji ze światem, innymi osobami, rzeczami, przyrodą. Aby wesprzeć się w mówieniu na każdym spotkaniu wspólnie wykreujemy bazę tematów, inspiracji, motywacji do gadania.

Będzie:
Mówienie dadaistyczne bez ładu, składu i związku
Mówienie rewolucyjne w celu zmiany społecznej
Mówienie codzienne o zwykłych sprawach dnia i nocy
Mówienie opowieści, historii prawdziwych i fantastycznych
I wiele innych!
Wspólnie otworzymy się na wyrażanie tego, co prawdziwe, doświadczone i tego, co wymyślone, na rozmawianie o wszystkim na raz, na mówienie z sensem i bezsensu. Spotkania zaczynać będziemy od oddychania i rozgadywania się, następnie mówić zaczniemy w różnych konwencjach, na różne tematy, w parach, jednostkach i grupach.
Nie trzeba się zapisywać, wystarczy przyjść, wpaść, zawitać.

Prowadzący: (mówienie i pisanie)
Tomasz Gromadka – dramatopisarz, animator kultury, okazjonalnie poeta, członek Fundacji Strefa WolnoSłowa i kolektywu Autonomiczna Przestrzeń Edukacyjna. Prowadzi zajęcia pisarskie w szkołach, aresztach i skłotach. Publikował w „Dialogu”, „Wakacie”, „Codzienniku Feministycznym”, „Helikopterze”, „Dwutygodniku”, „Dzienniku Opinii”. Spektakle na podstawie tekstów Tomasza Gromadka wystawiane były m.in. w Warszawie, Poznaniu, Bolonii i Brukseli.

SOBOTA

REPORTAŻOWY KLUB KSIĄŻKI
STREFY WOLNOSŁOWEJ

Co miesiąc wybieramy reportaże, które ciekawią, inspirują, wzburzają, intrygują, skłaniają do refleksji i działania. Czytamy o świecie, migracji, ważnych wydarzeniach historycznych i tych, które dotykają codzienności w Polsce, Europie i poza jej granicami. Książki odnoszące się do konkretnych wydarzeń i opowiadające indywidualne historie stają się dla nas pretekstem do dyskusji nie tylko o literaturze, ale przede wszystkim o świecie, w którym żyjemy. O tym, jak historie ludzkie splatają się z wielką historią. Spotkania organizowane we współpracy m.in. z Wydawnictwem „Czarne” i magazynem „Podróże”.

__________________________________________________________________________________
STREFA WOLNOSŁOWA powstała z inicjatywy osób zajmujących się teatrem, literaturą, fotografią, organizacją działań animacyjnych, inicjatyw kulturalnych i artystycznych, pisaniem o teatrze, filmie, podróżach. Mamy na celu organizację działań artystycznych, kulturalnych i edukacyjnych nastawionych na dialog międzykulturowy i międzypokoleniowy. Interesują nas inicjatywy na granicy sztuki i interwencji społecznej, poruszające aktualne problemy w Polsce, Europie i na świecie, działania artystyczne angażujące osoby z różnych grup społecznych, umożliwiające spotkanie poprzez sztukę, promujące czynną postawę wobec rzeczywistości społecznej. Poprzez artystyczne projekty międzynarodowe, działania interdyscyplinarne oraz inicjatywy angażujące uchodźców i imigrantów mieszkających na terytorium Polski działamy na rzecz dialogu międzykulturowego i praw człowieka. Już od trzech lat, razem z Teatrem Powszechnym im. Zygmunta Hubnera tworzymy wspólną przestrzeń kawiarniano-warsztatową STÓŁ POWSZECHNY.

—————————————————————————————————————————————-

Projekt współfinansuje m.st. Warszawa. Warsztaty odbywają się w ramach projektu „Stół Powszechny – miejsce spotkań twórczych

Przemysław-Pilarski-autor-fot.-Katarzyna-Chmura-Cegiełkowska-450x675

Przemysław Pilarski

dramatopisarz, scenarzysta, dramaturg.  W poprzednich życiach m.in. dziennikarz, redaktor i stand-upper. Absolwent polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim, kursu scenariuszowego w Warszawskiej Szkole Filmowej oraz Laboratorium Nowych Praktyk Teatralnych (Nowy Teatr/SWPS). Autor sztuk teatralnych, scenariuszy filmów krótkometrażowych, programów i seriali telewizyjnych. Z autorskimi monologami stand-up comedy występował m.in. w HBO i Comedy Central. Za swój pierwszy tekst dramatyczny, „Tata wiesza się w lesie”, zdobył I Nagrodę w I Ogólnopolskim Konkursie Dramaturgicznym na Kameralną Sztukę Współczesną Słowo/Aktor/Spotkanie 2016. (Realizacja sceniczna – Teatr Studio, Warszawa.) Drugi tekst Pilarskiego, „Reality show(s). Kabaret o rzeczach strasznych”, wygrał IX Metafory Rzeczywistości 2016 zorganizowane przez Teatr Polski w Poznaniu; otrzymał tam również nagrodę jury dziennikarskiego. W 2017 „Reality show(s)” znalazło się w półfinale Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej. Pilarski jest także m.in. autorem scenariusza do spektaklu „Szklane Paciorki. Gra. Rozpoznanie” w krakowskim Teatrze im. J. Słowackiego (2017). Stale współpracuje z Fundacją Strefa WolnoSłowa, z którą zrealizował m.in. spektakle „Narysowałam więcej niż tu widać” (2016) oraz „Gdybyśmy byli kotami, nikt by nas nie zatrzymał” (2017). Publikował m.in. w „Ha!arcie”, „Machinie”, „Czasie Kultury” i „Dialogu”. Jego teksty oraz ich realizacje prezentowane były m.in. w Pradze, Bolonii i Berlinie.

18582400_1339948012757791_3242672082462379986_n

„Gdybyśmy byli kotami, nikt by nas nie zatrzymał” w Bemowskim Centrum Kultury

26 października 2018
godz. 19.30
Bemowskie Centrum Kultury
ul. Górczewska 201

Pytania, raporty, wywiady, relacje, notatki, skrawki biografii, obrazy i dźwięki. Zebrane na bałkańskim szlaku, stają się inspiracją do stworzenia performansu z pogranicza teatru, tańca i instalacji multimedialnej, opowiadającego o człowieku, który czeka na granicy, na progu Europy. Człowieku, którego losem rządzą regulacje, prawa, ustawy, dyrektywy i rozporządzenia zmieniane z dnia na dzień; tworzone w biurowcach, z dala od improwizowanych przez międzynarodowych wolontariuszy obozów przejściowych dla uchodźców.

“Gdybyśmy byli kotami, nikt by nas nie zatrzymał”. To hasło wypisali na kartonie uchodźcy w trakcie jednego ze swoich protestów przeciwko niekończącemu się przetrzymywaniu ich w obozach tymczasowych. “Nie chcemy tu wiecznie siedzieć. Chcemy informacji, co oni dalej z nami zrobią. Nikt nic nam nie mówi. Mamy dość życia w pustce i strachu.” (TVN24).

Scenariusz przedstawienia bazuje na prawdziwej korespondencji prowadzonej przez wolontariuszy na granicy w Opatowcu za pośrednictwem aplikacji Whatsapp na jesieni 2015 roku. Ta korespondencja stała się punktem wyjścia do próby opowiedzenia o podróży uchodźczej, o sytuacji niepewności i oczekiwania, wreszcie o tym, jak przekazy medialne dalekie są od indywidualnych historii i motywacji ludzi podróżujących do Europy w ucieczce przed wojną. Zwięzły styl whatsuppów, niemal pozbawionych emocji, zderzony jest z monologami, skrawkami rozmów – będącymi próbą “dania głosu” tym, którzy na co dzień tego głosu nie mają, którzy są dla nas dobrze znaną z mediów, ale jednak anonimową masą koczującą bez przerwy w obozie. Oprócz głosu chcemy uchodźcom przywrócić indywidualność, dać im twarz i oddać człowieczeństwo.

Spektakl w tym samym stopniu, co na słowie, opiera się na ruchu. Choreografia zainspirowana jest teorią Rudolfa Labana, która idealnie pasuje do sytuacji uwięzienia, potrzeby i chęci ekspresji w ograniczonej przestrzeni, w sytuacji niemocy i braku wpływu na własną sytuację. Według Labana taniec powinien móc wyrazić to, czego nie jesteśmy w stanie opowiedzieć i przekazać słowami. Kierunek ruchu określał Laban na podstawie trójwymiarowości ludzkiego ciała, jego trzech osi i utworzonych z ich połączeń płaszczyzn. Z połączenia tych płaszczyzn powstaje sześcian, w którym ruchy biegną też ukośnie do jego narożników. Ów sześcian stanowi w pewnym sensie pułapkę, w której uwięziony jest tancerz.

Reżyseria: Alicja Borkowska

Dramaturgia: Przemysław Pilarski

Występują: Goo Ba, Aleksandra Bożek-Muszyńska, Katarzyna Stefanowicz

Wizualizacje wideo: Maria Porzyc, Adrien Cognac

Muzyka: Ray Dickaty

—————————————————————————————————–
Projekt realizowany wspólnie z Dom Kultury Kadr w ramach Warszawski Program Edukacji Kulturalnej