NABÓR DO PROJEKTU TEATRALNEGO STREFY WOLNOSŁOWEJ! >

NABÓR DO NOWEGO PROJEKTU TEATRALNEGO STREFY WOLNOSŁOWEJ

Wszystkich tych, którzy chcieliby spróbować swoich sił w interdyscyplinarnym działaniu artystycznym, a przy okazji nauczyć się polskiego (albo poprawić swoje zdolności komunikacyjne w tym języku), poznać nowych ludzi i nowe formy wyrazu poprzez sztukę – zapraszamy do udziału w nowym wielokulturowym projekcie Strefy WolnoSłowej.

Przez kilka najbliższych miesięcy w przestrzeni warsztatowej Stołu Powszechnego (w Teatrze Powszechnym im. Zygmunta Hubnera w Warszawie) uczestnicy i uczestniczki będą rozmawiać, improwizować, pisać, opowiadać, tańczyć, czytać, kręcić filmy, robić zdjęcia, tworzyć dźwięki, słuchać, przeprowadzać wywiady, gromadzić historie.

Wspólnie przygotują scenariusz, choreografię, muzykę i wizualizacje do przedstawienia, które będzie miało swoją premierę w czerwcu 2019 roku.

WARSZTATY TEATRALNE
czwartki, godz. 18.30-21.00 oraz weekendy:  23, 24 marca i 27, 28 kwietnia

Razem z zespołem Strefy WolnoSłowej pracujemy z przestrzenią, ciałem, głosem oraz słowem – piszemy, opowiadamy, improwizujemy za pomocą słowa i ruchu. Poznajemy możliwości sceniczne własne oraz pozostałych uczestników i uczestniczek po to, aby dobrze się czuć we wspólnym działaniu twórczym. Podejmujemy wyzwania podstawowych zadań aktorskich, gier i improwizacji teatralnych, dużo się ruszamy, tworzymy sceny i dramaturgię czerwcowego przedstawienia.

Warsztaty poprowadzą: Alicja Borkowska, Aleksandra Bożek-Muszyńska, Artur Pałyga, Dorota Papis, Katarzyna Stefanowicz.

WARSZTATY WIZUALNE
środy, godz. 18.30-20.30
Z artystką wizualną Marią Porzyc eksperymentujemy z animacją poklatkową i projekcjami wideo w teatrze, na scenie, z aktorami, w przestrzeni miejskiej, kręcimy krótkie formy dokumentalne, montujemy, rysujemy!

WARSZTATY MUZYCZNE
poniedziałki, godz. 19.00-21.00
Na zajęciach improwizujemy pod okiem saksofonisty Raya Dickat’ego i innych członków Warszawskiej Orkiestry Improwizowanej.
Używamy swojego głosu, odgłosów otaczającej przestrzeni miejskiej, instrumentów, ale i przedmiotów codziennego użytku, aby nauczyć się słuchać i tworzyć muzykę.
Przygotowujemy oprawę muzyczną do przedstawienia finałowego.

W razie pytań prosimy o kontakt: a.borkowska@strefawolnoslowa.pl , 602 256 775

Można zgłosić się do udziału w jednym bądź więcej rodzaju warsztatów.
Zgłoszenia: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-98YbQvPnMpRoBBt29CIjY70NfZi1av-HhToQQCScAxT7Gg/viewform

Wszystkie zajęcia są bezpłatne i odbywają się w sali warsztatowej Stołu Powszechnego.

Liczba miejsc ograniczona.

Informację o zakwalifikowaniu się na warsztaty prześlemy nie później niż 15 lutego.

Spotkanie informacyjne dla wszystkich grup:
18 lutego, godz. 19.00
Stół Powszechny
- przestrzeń warsztatowa Strefy WolnoSłowej w Teatrze Powszechnym im. Zygmunta Hubnera w Warszawie,
ul. Zamoyskiego 20.

Zajęcia ruszają 25 lutego 2019.
——————————————————————————————————————————————————————–

Warsztaty Azyl Warszawa odbywają się w ramach projektu „Stół Powszechny – miejsce spotkań twórczych” współfinansowanego przez m.st. Warszawa.

 

RU

набор на участие в новом театральном проекте Strefy WolnoSłowej

всех, кто бы хотел попробывать своих сил в междисциплинарной  творческой деятельности, а  кроме того научиться польскому языку (либо повысить свои коммуникативные компетенции), познакомиться с новыми людьми, а также узнать новые формы выражения через искусство – приглашаем взять участие в новом многокультурном проекте Strefy WolnoSłowej
В течениe нескольких ближайших месяцев в мастеркой Stołu Powszechnego (в театре Powszechnym im. Zygmunta Huberna в варшаве) участники и участницы будут разговаривать, импровизировать, писать, рассказывать, танцевать, читать, записывать фильмы, делать фотографии, создавать звуки, слушать, проводить интервью, собирать истории.

участники вместе создадут сценарий, хореографию, музыку и визуализацию к представлению, которого премъера будет в июне 2019 года.

театральные занатия
четверги, 18.30-21.00
а также выходные 23, 24 марта и 27, 28 апреля

вместе с командой Strefy WolnoSłowej работаем с пространством, телом, голосом и словом – пишем, рассказываем, импровизируем с помощью слов и движений. узнаём собственные сценические возможности а также других участников и участниц для того, чтобы хорошо чувстовать себя  во время общих творческих действий
справляемся с трудностями основных актёрских заданий, театральной игры и импровизации, много двигаемся, создаем сцены и драматургию июньского представления.
занятия проводят: Алиция Борковска, Александра Божек-Мушыньска, Артур Палыга, Дорота Папис, Катажына Стефанович.
Занятия развития навыков визуализации
Среды 18.30-20.30

с художницей-визуализатором Марией Порыч эксперементируем с плакатной анимацией  и видео-проекциями в театре, на сцене, с актёрами, в городский среде, записываем короткие документальные филмы, монтируем, рисуем.
занятия музыкалные
понедельники, 19.00-21.00

на занятиях импровизируем под руководством скасофониста Рая Диката и других участников Варшавского Оркестра Импровизации. Используем свой голос, звуки города, инструменты, а также предметы повседневного обихода чтобы научиться слушать и создавать музыку.
Создаём музыкальное сопровождение дла финального представления.
Взять участие  можнo в одном либо более занятиях.

Для участия https://goo.gl/forms/jY23DpIS92yNeeoz1
Все занятия бесплатные и проходят в мастерской Stołu Powszechnego.
Количество мест ограничено.

Информация о кандидатаха принятых на занятия будет доступна нe поздниее 15 февраля.
Информационная встреча для всех групп: 18 февраля, 19.00 Stoł Powszechny
мастерская Strefy WolnoSłowej в театре Powszechnym im. Zygmunta Huberna в варшаве ул. Замойского 20.

Занятия начинаются 25 февраля 2019

Занятия Azyl Warszawa проходят в рамах проекта „Stół Powszechny – место творческих встреч” частично сфинансирванного городом Варшава.