Azyl Warszawa 2021 >

PL
Azyl Warszawa 2021
PRZYŁĄCZ SIĘ DO NOWEGO PROJEKTU STREFY WOLNOSŁOWEJ!
Jak co roku zapraszamy Was do wspólnego tworzenia ze Strefą WolnoSłową!

Projekt skierowany jest do wszystkich, którzy chcieliby spróbować swoich sił w interdyscyplinarnym działaniu artystycznym w grupie wielokulturowej, a przy okazji nauczyć się polskiego (albo poprawić swoje zdolności komunikacyjne w tym języku), poznać nowych ludzi i nowe formy wyrazu poprzez sztukę, a na koniec – wspólnie przygotować wydarzenie artystyczne w czerwcu 2021 roku w ramach Światowego Dnia Uchodźcy.

W tym roku otwieramy 4 grupy warsztatowe: dwie grupy teatralne, grupę dramaturgiczną i choreograficzną.

Przez najbliższe miesiące będziemy rozmawiać, improwizować, pisać, opowiadać, tańczyć, czytać, kręcić krótkie filmy, robić zdjęcia, tworzyć dźwięki, słuchać, przeprowadzać wywiady, gromadzić historie, wymieniać się doświadczeniami i umiejętnościami, spędzać razem czas.

Wszystko to na żywo i online. W zależności od aktualnej sytuacji epidemicznej będziemy działać w Stole/Teatrze Powszechnym, na Jasnej 10 w Świetlicy Krytyki Politycznej, w przestrzeni miejskiej (parki, skwery itp.) oraz online.

Warsztaty Strefy WolnoSłowej to wspólne tworzenie w grupach wielokulturowych, gdzie dzielimy się historiami, doświadczeniami i wiedzą.
Zajęcia odbywają się w języku polskim i angielskim z ewentualnym tłumaczeniem na inne języki uczestników i uczestniczek projektu.
Do udziału zapraszamy wszystkich – bez względu na stopień znajomości polskiego / angielskiego czy wcześniejsze doświadczenie artystyczne.
Można zgłosić się do udziału w jednym bądź więcej rodzaju warsztatów (informacje poniżej).
Zgłoszenia: https://forms.gle/wzjGBYmZR42VwBqx6
W razie pytań prosimy o kontakt: a.borkowska@strefawolnoslowa.pl, 602 256 775
Wszystkie zajęcia są bezpłatne. Liczba miejsc ograniczona.
Zgłoszenia przyjmujemy do 3.03.2020
Informację o zakwalifikowaniu się na warsztaty prześlemy nie później niż 5 marca.

WARSZTATY TEATRALNE
GRUPA 1 środy, godz. 18.30-21.00
GRUPA 2 czwartki, godz. 18.30-21.00
Razem z zespołem Strefy WolnoSłowej pracujemy z przestrzenią, ciałem, głosem oraz słowem – piszemy, opowiadamy, improwizujemy za pomocą słowa i ruchu, pracujemy z muzyką i dźwiękami. Poznajemy możliwości twórcze własne oraz pozostałych uczestników i uczestniczek po to, aby dobrze się czuć we wspólnym działaniu artystycznym. Podejmujemy wyzwania podstawowych zadań aktorskich, gier i improwizacji teatralnych, dużo się ruszamy, rozmawiamy, tworzymy sceny, dramaturgię i choreografię czerwcowego wydarzenia.
Warsztaty poprowadzą:
Alicja Borkowska (koordynacja, reżyseria), Artur Pałyga (dramaturgia), Joanna Mueller (dramaturgia), Katarzyna Stefanowicz (choreografia, ruch sceniczny), Ray Dickaty (muzyka), Łukasz Wójcicki (warsztaty antyprzemocowe i ruchowe)

WARSZTATY CHOREOGRAFICZNE

Weekendy: 20, 21 marca; 24, 25 kwietnia; 29, 30 maja; 12, 13 czerwca; godz. 11.00-18.00
Warsztaty to przestrzeń do rozwijania sprawności fizycznej, koordynacji ruchowej oraz świadomości ciała. To okazja do spotkania z własnym ciałem i jego możliwościami, które będziemy stale poszerzać. Metodą pracy będzie improwizacja ruchowa poprzez zadania, elementy teatru tańca i teatru fizycznego, pojawi się również praca z dźwiękiem oraz rytmem. Pierwsza część zajęć obejmie rozgrzewkę, podstawowe ćwiczenia ruchowe i gimnastyczne oraz zadania taneczne dostosowane do możliwości uczestników i uczestniczek. W drugiej części warsztatów będziemy realizować tematy pobudzające wyobraźnię i kreatywność – ruch indywidualny, duet, grupa, przestrzeń, rytm, dźwięk, cisza, itd. Ważnym źródłem inspiracji będzie przestrzeń miasta, wybrane elementy architektury, dźwięki.
Warsztaty poprowadzi: Katarzyna Stefanowicz

 

WARSZTATY DRAMATURGICZNE
Weekendy: 13, 14 marca, 17, 18 kwietnia, 15, 16 maja; godz. 11.00-18.00
Spotkania to wspólny proces twórczy – będą skoncentrowane wokół researchu, przeprowadzania wywiadów, pisania tekstów i budowania dramaturgii czerwcowego wydarzenia artystycznego. Będziemy rozmawiać, szukać historii, tworzyć sieci pomiędzy ludźmi, tekstami, obrazami i ciałami. Zajęcia adresowane są do osób, które zainteresowane są pracą
dramaturgiczną z grupami wielokulturowymi, chcą zgłębiać opowieści i biografie – ze szczególnym pochyleniem się nad historiami osób z grup migranckich i uchodźczych.
Warsztaty poprowadzą:
Artur Pałyga (dramaturgia), Alicja Borkowska (koordynacja, reżyseria), Igor Stokfiszewski (dramaturgia)
Warsztaty realizowane są w ramach projektu Usłysz i Zareaguj finansowanego ze środków programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

———————————————————————————————————

RU
Azyl Warszawa 2021
ПРИСОЕДИНЯЙСЯ К НОВОМУ ПРОЕКТУ STREFA WOLNOSŁOWA!!
Как и каждый год, мы приглашаем Вас творить вместе сo Strefa WolnoSłowa!

Проект адресован всем тем, кто хотел бы попробовать свои силы в междисциплинарной художественной деятельности в мультикультурной группе, и в то же время изучать польский язык (или улучшить свои навыки общения на этом языке), познакомиться с новыми людьми и новыми формами выражения через искусство, и, наконец, – вместе подготовить художественное мероприятие в июне 2021 года в рамках Всемирного дня беженцев.

В этом году мы открываем 4 мастерские группы: две театральные, драматическую и хореографическую.

В ближайшие месяцы мы будем говорить, импровизировать, писать, рассказывать истории, танцевать, читать, снимать короткометражные фильмы, фотографировать, создавать звуки, слушать, брать интервью, собирать истории, обмениваться опытом и умениями, проводить время вместе.

В зависимости от текущей эпидемической ситуации, мы будем работать в пространстве Stół Powszechny / Teatr Powszechny, по адресу Jasna 10 в Центре Krytyka Polityczna, в городском пространстве (парки, скверы и т.д.), а также в режиме онлайн.

Мастерские Strefa WolnoSłowa  – это совместное творение в мультикультурных группах, где мы делимся историями, опытом и знаниями. Занятия проводятся на польском и английском языках с возможным переводом на другие языки участников.

К участию приглашаются все желающие, независимо от их знания польского/английского языка или предыдущего художественного опыта.

Вы можете подать заявку на участие в одном или нескольких типах мастерских (см. информацию ниже).


Регистрация: https://forms.gle/GAMUuemYSGH4HPm76
Если у Вас есть вопросы, обращайтесь по адресу: a.borkowska@strefawolnoslowa.pl, 602 256 775.
Все мероприятия бесплатны. Количество мест ограничено.
Заявки принимаются до 3.03.2021
Информация о квалификации для участия в семинаре будет выслана не позднее 5 марш.

ТЕАТРАЛЬНЫЕ МАСТЕРСКИЕ

ГРУППА 1 Cреда, 18.30-21.00
ГРУППА 2 Четверг, 18.30-21.00
Вместе с группой Strefa WolnoSłowa мы работаем с пространством, телом, голосом и словами – пишем, рассказываем истории, импровизируем словами и движением, работаем с музыкой и звуками. Мы знакомимся с собственным творческим потенциалом и потенциалом других участников для того, чтобы чувствовать себя комфортно при совместной творческой деятельности. Мы принимаем вызовы основных актерских задач, театральных игр и импровизаций, мы много двигаемся, мы говорим, мы создаем сцены, драматургии и хореографии июньского события.
Мастерские будут проходить под руководством:
Alicja Borkowska (координация, режиссура), Artur Pałyga (драматургия), Joanna Mueller (драматургия)), Katarzyna Stefanowicz (хореография, сценическое движение), Ray Dickaty (музыка), Łukasz Wójcicki (тренинги движения и борьбы с насилием),

ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЕ МАСТЕРСКИЕ
Выходные: 20 марта, 21; 24 апреля, 25; 29 мая, 30; 12 июня, 13; в 11 ч. 00 м. – 18 ч. 00 м.
Мастерская – это пространство для развития физической подготовки, двигательной координации и осведомленности о теле. Это возможность познакомиться с собственным телом и его возможностями, которые мы будем постоянно расширять. Методом работы будет импровизация движений через задания, элементы танца и физического театра, будет также работа со звуком и ритмом. Первая часть занятий будет включать в себя разминку, базовые упражнения по движению и гимнастические занятия, а также танцевальные задачи в соответствии со способностями участников. Во второй части мастерской будут реализованы темы, стимулирующие воображение и творчество – индивидуальное движение, дуэт, группа, пространство, ритм, звук, тишина и др. Важным источником вдохновения будет городское пространство, избранные элементы архитектуры, звуки.
Мастерская будет проводиться: Katarzyna Stefanowicz

ДРАМАТУРГИЧЕСКИЕ МАСТЕРСКИЕ
Выходные: 13, 14 марта, 17, 18 апреля, 15 мая, 16; в 11.00-18.00
Встречи являются совместным творческим процессом – они будут посвящены исследованиям, проведению интервью, написанию текстов и построению драмы июньского художественного события. Мы будем общаться, искать истории, создавать сети между людьми, текстами, изображениями и телами. Занятия ориентированы на людей, которые заинтересованы в драматургической работе с мультикультурными группами, хотят исследовать истории и биографии – с особым акцентом на истории людей из групп мигрантов и беженцев.
Мастерская будет проводиться:
Artur Pałyga (драматургия), Alicja Borkowska (координация, режиссура), Igor Stokfiszewski (драматургия).

Семинары являются частью проекта „Слушай и реагируй”, финансируемого программой „Активные граждане – национальный фонд”, финансируемой Финансовым механизмом Европейского экономического пространства.

—————————————————————————————————————————————–
UA
Azyl Warszawa 2021
ПРИЄДНАЙСЯ ДО НОВОГО ПРОЕКТУ STREFA WOLNOSŁOWA!
Як і кожного року, ми запрошуємо вас до співпраці з Strefa Wolnosłowa!

Проект адресований усім, хто хотів би спробувати своїх сил в міждисциплінарній художній діяльності в мультикультурній групі, а заодно вивчити польську мову (або вдосконалити свої навики спілкування цією мовою), познайомитись з новими людьми та новими формами виразу через мистецтво і в фіналі підготувати  разом мистецький проект у червні 2021 року в рамках Всесвітнього дня біженців.

Цього року ми відкриваємо 4 майстерні групи: дві театральні групи, драматичну групу та хореографічну групу.

Протягом кількох наступних місяців ми будемо говорити, імпровізувати, писати, розповідати історії, танцювати, читати, знімати короткі фільми, фотографувати, створювати звуки, слухати, проводити інтерв’ю, збирати історії, обмінюватися досвідом і вміннями та проводити час разом.

Все це відбуватиметься в живих спілкуваннях та онлайн. Залежно від епідемічної ситуації, ми працюватимемо у Stół Powszechny / Teatr Powszechny, в Центрі Політичної Критики (вул. Ясна 10), у міському просторі (парки, сквери) та в Інтернеті.

Семінари Strefa WolnoSłowa – спільне творіння в мультикультурних групах, де ми ділимось історіями, досвідом та знаннями.
Заняття проводяться польською та англійською мовами з можливим перекладом на інші мови учасників проекту.
Запрошуємо взяти участь усіх – незалежно від рівня знань польської / англійської чи попереднього мистецького досвіду.
Можете подати заявку на участь в одному або декількох семінаріях (див. нижче).
Заявки: https://forms.gle/wzjGBYmZR42VwBqx6
З будь-якими питаннями звертайтесь за адресою: a.borkowska@strefawolnoslowa.pl, 602 256 775. 
Усі семінарії безкоштовні. Кількість місць обмежена.
Приймаємо заявки до 3.03.2021
Інформація про участь у семінарі буде надіслана не пізніше 5.03.2021

ТЕАТРАЛЬНІ СЕМІНАРИ
ГРУПА 1 середа, 18.30-21.00,
ГРУПА 2 четвер, 18.30-21.00,
Разом із командою Strefa WolnoSłowa працюємо з простором, тілом, голосом та словом  – пишемо, розповідаємо історії, імпровізуємо, працюємо з музикою та звуками. Пізнаємо власні та інших учасників творчі можливості, щоб добре відчути спільну мистецьку діяльність. Ми приймаємо завдання основних акторських завдань, театральних ігор та імпровізацій, багато рухаємось, розмовляємо, створюємо сцени, драматизм та хореографію червневої події.
Семінар проводитимуть:
Alicja Borkowska (координатор, режисер), Artur Paługa (драматургія), Joanna Mueller (драматургія), Katarzyna Stefanowicz (хореографія, сценічний рух), Ray Dickaty (музика), Łukasz Wojciki (рух та майстер-класи проти насильства).

ХОРЕОГРАФІЧНІ СЕМІНАРИ
Вихідні: 20, 21 березня; 24, 25 квітня; 29, 30 травня; 12, 13 червня; 11.00-18.00
Семінари – це простір для розвитку фізичної підготовленості, рухової координації та усвідомлення тіла. Це можливість познайомитись із власним тілом та його можливостями, які ми будемо постійно розширювати. Методом роботи буде імпровізація руху через завдання, танець та фізичий театр, також буде робота зі звуком та ритмом. Перша частина занять включатиме основні рухові та гімнастичні вправи та танцювальні завдання з урахуванням можливостей учасників. У другій частині семінару ми будемо реалізувати теми, що стимулюють уяву та творчість – індивідуальний рух, дует, група, простір, ритм, звук, тиша. Важливим джерелом натхнення стане міський простір, вибрані елементи архітектури і звуки.
Семінар проводитиме: Katarzyna Stefanowicz

ДРАМАТУРГІЧНІ СЕМІНАРИ
Вихідні: 13, 14 березня, 17, 18 квітня, 15, 16 травня; 11.00-18.00
Зустрічі є спільним творчим процесом – вони будуть зосереджені на дослідженнях, проведенні інтерв’ю, написанні текстів та побудові драматизму червневого мистецького заходу. Ми будемо говорити, шукати історії, створювати мережі між людьми, текстами, образами та тілами. Заняття орієнтовані на людей, які цікавляться драматичною роботою з мультикультурними групами, хочуть досліджувати історії та біографії – з особливою увагою розповіді людей із груп мігрантів та біженців.
Семінар проводитимуть:
Artur Pałyga (драматургія), Alicja Borkowska (координатор, режисер), Igor Stokfiszewski (драматургія)
Семінари є частиною проекту Слухай і реагуй, який фінансується програмою «Активні громадяни – Національний фонд», що фінансується Фінансовим механізмом Європейського економічного простору.
————————————————————————————————————————————–

ENG
Asylum Warsaw 2021
JOIN THE NEW PROJECT OF STREFA WOLNOSŁOWA!!
As every year, we invite you to collaborate with Strefa WolnoSłowa!

 

The project is addressed to everyone who would like to try their hand at interdisciplinary artistic activity in a multicultural group, and at the same time learn some Polish (or improve their communication skills in this language), meet new people and new forms of expression through art, and finally – together prepare an artistic event in June 2021 as part of the World Refugee Day.

This year we are opening 4 workshop groups: two theater groups, a drama group and a choreographic group.

For the next few months, we will talk, improvise, write, tell stories, dance, read, make short films, take pictures, create sounds, listen, conduct interviews, collect stories, exchange experiences and skills, spend our time together.

All of this live as well as online. Depending on a current epidemic situation, we will operate in Stół Powszechny/Powszechny Theater, at Jasna 10 in the Krytyka Polityczna Center, in the city space (parks, squares, etc.) and online.

The Strefa WolnoSłowa’s workshop is a joint creation in multicultural groups, where we share stories, experiences and knowledge.
Meetings are held in Polish and English with possible translation into other languages ​​of project participants.

We invite everyone to participate – regardless of the level of knowledge of Polish / English or previous artistic experience.

You can apply to participate in one or more types of workshops (see below).
Applications: https://forms.gle/Rm3gRxfJ8runZt7f7
If you have any questions, please contact: a.borkowska@strefawolnoslowa.pl, 602 256 775
All activities are free. The number of places is limited.
We accept applications until March 3, 2021
Information about qualifying for the workshops will be sent no later than March 5.

THEATER WORKSHOPS
GROUP 1 Wednesdays, at 18.30-21.00
GROUP 2 Thursdays at 18.30-21.00
Together with the Strefa WolnoSłowa team, we work with space, body, voice and words – we write, tell stories, improvise with words and movement, and work with music and sounds. We get to know our own and other participants’ creative possibilities in order to feel good in the joint artistic activity. We undertake the challenges of basic acting tasks, games and theatrical improvisations, we move a lot, talk, create scenes, drama and choreography in preparetion for the June event.
The workshops will be conducted by:
Alicja Borkowska (coordination, director), Artur Pałyga (dramaturgy), Joanna Mueller (dramaturgy), Katarzyna Stefanowicz (choreography, stage movement), Ray Dickaty (music), Łukasz Wójcicki (anti-violence and movement workshops)

CHOREOGRAPHIC WORKSHOPS
Weekends: March 20, 21; April 24, 25; May 29, 30; June 12, 13; at 11.00-18.00
Workshops are a space for developing physical fitness, motor coordination and body awareness. It is an opportunity to meet your own body and its possibilities, which we will constantly expand. The method of work will be movement improvisation through tasks, elements of dance and physical theater, there will also be work with sound and rhythm. The first part of the classes will include a warm-up, basic movement and gymnastic exercises and dance tasks tailored to the participants’ abilities. In the second part of the workshop, we will implement topics that stimulate imagination and creativity – individual movement, duo, group, space, rhythm, sound, silence, etc. An important source of inspiration will be the city space, selected elements of architecture, sounds.
The workshop will be conducted by: Katarzyna Stefanowicz

DRAMATURGICAL WORKSHOPS
Weekends: March 13, 14, April 17, 18, May 15, 16; at 11.00-18.00
The meetings are a joint creative process – they will be focused on research, conducting interviews, writing texts and building the drama of the June artistic event. We will talk, search for stories, create networks between people, texts, images and bodies. The classes are aimed at people who are interested in dramaturgical work with multicultural groups, want to explore stories and biographies – with particular emphasis on the stories of people from migrant and refugee groups.
The workshop will be conducted by:
Artur Pałyga (dramaturgy), Alicja Borkowska (coordination, director), Igor Stokfiszewski (dramaturgy)

The workshops are a part of the Hear and React project financed by the Active Citizens – National Fund program financed by the European Economic Area Financial Mechanism

Active-citizens-fund@4x

Usłysz - Reaguj, graf. Karo Koto